INDEX

for first TWELVE years

 

Ackermann, Bertha............................................... Jun 04

Ackermann, Friedrich – obit................................. Oct 03

Ackermann - Margaretha - Thurn ......................... Oct 93

Admittance Certificate ........................................ Feb 94

Admittance Certificate - Rutel............................. Feb 97

Akkermann Family (pic) ....................................... Jun 94

Akkermann, Gottlieb - (pic) .................................. Feb 94

Aldinger Families of Fellbach ............................... Jun 96

Archives ................................................................ Jun 97

............................................................................... Oct 97

............................................................................... Feb 98

............................................................................... Jan 99

Arrivals – in 1842.................................................. Jun 01

Bamesberger ......................................................... Feb 96

Bamesberger, Wilhelm – Letter............................ Oct 04

Bauder.................................................................... Jun 99

Baumann, Fred G – Citzenship.............................. Oct 02

Baumann, Fred G of Java ..................................... Jun 98

Baumann, Friedrich – Citzenship......................... Oct 02

Baumann, Rosina – Java........................................ Feb 03

                                      [Dedicated Issue]............. Jun 05

BDC – Article by Dr. Siegle................................... Feb 01

BDC – Follow-up..................................................... Jun 01

Beck ...................................................................... Jun 93

............................................................................... Feb 96

...............................................................................  Oct 99

Beck, George 1858 - 1927 ................................... Feb 97

Berlin..................................................................... Feb 95

............................................................................... Jun 95

Beuttel .................................................................. Jun 96

Bieber, Gustave – obit........................................... Oct 04

Bieber, Theodore – obit......................................... Oct 04

Birsula.................................................................... Oct 94

............................................................................... Oct 95

Blessing, Marilyn - Records of .............................. Oct 93

Books w/Hoff Families ......................................... Feb 94

Borth...................................................................... Oct 94

Brose ..................................................................... Feb 96

Brose, Katharina.................................................... Oct 02

Brosi – Germany.................................................... Feb 01

Bürkle/Birkle Family............................................ Jun 02

Canada - Research ................................................ Feb 94

Captured War Documents .................................... Feb 98

Census of Hoffnungstal, 1858 .............................. Oct 98

............................................................................... Jan 98

Churches in Russia............................................... Feb 95

...............................................................................  Oct 03

Church Records of Hoffnungstal .......................... Oct 98

Deaconnesses of Hoffnungstal .............................. Jun 95

Debts of Hoffnungstalers ...................................... Jun 97

Diegel, Caciela....................................................... Oct 02

...............................................................................  Feb 03

Diegel, Katharina – Letter..................................... Oct 04

Digel, Barbara – Picture........................................ Oct 00

Digel, Walter – Letter of Search............................ Oct 00

Digel, Wilhelm – Picture....................................... Oct 00

Ehrmann Family ................................................... Oct 93

...............................................................................  Feb 00

............................................................................... Oct 98

Eigenfeld Map ....................................................... Feb 95

Erlenbusch ............................................................ Jun 94

Erlenbusch – Picture............................................. Feb 01

Erlenbusch, Johannes............................................ Jun 96

............................................................................... Oct 96

............................................................................... Feb 98

Eureka SD ............................................................. Feb 94

............................................................................... Jan 99

Evil Empire – by Milo Bauder................................ Jun 00

EWZ........................................................................ Jun 00

...............................................................................  Oct 00

EWZ – Personalblatt.............................................. Jun 01

EWZ – Wifes Surname Listing............................... Jun 04

EWZ Defined and Explained.................................. Feb 05

EWZ Listing........................................................... Feb 04

EWZ Project........................................................... Jun 01

Experiences of Anna Schrenk................................ Oct 00

Fiechtner .............................................................. Jun 93

............................................................................... Oct 94

............................................................................... Feb 96

...............................................................................  Oct 99

Fiechtner Reunion................................................. Feb 04

Fiechtner, Friedrich - 1862 ................................. Jun 96

............................................................................... Oct 96

Fiechtner, Harold.................................................. Jun 04

Fiechtner, Matthaus.............................................. Oct 02

Fiechtner, Johannes - 1842.................................. Jun 96

Fiechtner, Martha – obit....................................... Oct 03

Fiechtner, Rosina - Java....................................... Feb 03

Fiechtner, Walter – Obit........................................ Feb 01

Field Guard [Feldhütter] of Hoffnungstal.............. Oct 01

Fischer .................................................................. Jun 93

Fischer - Wall ........................................................ Oct 94

Flemmer Family of Akaska SD............................. Feb 03

Föhl........................................................................ Jun 96

Föhl Family............................................................ Oct 05

Fond 74 – Odessa Archives – Hoffnungstal files... Jun 00

Fritz ...................................................................... Jun 93

............................................................................... Feb 96

............................................................................... Jun 97

...............................................................................  Jun 99

Geography of Germany ......................................... Feb 98

Georg Family......................................................... Oct 97

............................................................................... Feb 98

Georg Family chase .............................................. Oct 98

Georg, Elizabeth ................................................... Jun 93

Germany, Trip to .................................................. Oct 93

Germany - Hoffnungstaler Gathering.................... Jun 95

............................................................................... Feb 96

Giek, Jakob............................................................ Feb 95

Gross-Fontal ......................................................... Oct 95

Harsch .................................................................. Feb 96

............................................................................... Oct 96

...............................................................................  Oct 99

Harsch Book.......................................................... Feb 01

Harsh, Lester ‘Grandfather Stories’..................... Oct 93

............................................................................... Feb 94

............................................................................... Feb 95

Heiser/Häuser....................................................... Oct 94

Hilt......................................................................... Oct 96

Hirsch, Martha - obit............................................. Oct 03

Hoffnungstal Census.............................................. Oct 99

Hoffnungstal Church pic........................................ Feb 95

...............................................................................  Feb 02

Hoffnungstal Families – 1944............................... Jun 01

Hoffnungstal History ............................................ Feb 95

Hoffnungstal Ladies in Siberia.............................. Jun 00

Hoffnungstal Marriages......................................... Jun 99

...............................................................................  Oct 00

Hoffnungstal Parish............................................... Feb 95

Hoffnungstal Parish Map....................................... Jun 99

Hoffnungstal Parish Pastors................................. Jun 01

Hoffnungstal Parish Odessa “RIG”....................... Oct 03

...............................................................................  Feb 05

...............................................................................  Oct 05

Hoffunngstal Parish – Letter Project.................... Oct 04

Hoffnungstal People............................................... Jun 96

............................................................................... Oct 96

Hoffnungstal People – to Bessarabia..................... Oct 04

Hoffnungstal People - Travels................................ Feb 97

Hoffnungstal School............................................... Feb 02

Hoffnungstal Seal .................................................. Oct 95

Hoffnungstal Visits ............................................... Feb 94

............................................................................... Jun 95

Holy Land, To the ................................................. Oct 94

Homestead Patents............................................... Oct 99

Internet ................................................................. Jan 99

Java SD ................................................................. Jun 94

Kaukasien in 1817................................................. Feb 02

Kienzle Family....................................................... Feb 94

Klotz/Kloz of Bruch, Backnang, Württemberg..... Jun 03

Knecht, Johann – Letter....................................... Jun 02

Knecht, Melinda R – obit....................................... Oct 04

Kulms On Two Continents..................................... Oct 96

Lachenmeier Families .......................................... Feb 94

Lachenmaier, Fred 1861 - 19__ ........................... Feb 97

Lachenmaier, Lot 1863 - 1946............................. Feb 97

LDS Records.......................................................... Jun 93

Leibbrandt, Emm – story of 100th birthday.......... Feb 01

Leibbrandt, Georg – his Ahnentafel ...................... Jun98

Leibbrandt, Georg – in America............................ Feb 03

Leibbrandt, Georg - notes concerning................... Jun 99

...............................................................................  Feb 00

Letters from Hoffnungstal .................................... Oct 93

............................................................................... Feb 95

............................................................................... Jun 95

Letter to The White House – 1st Lady ................. Jan 99

Location of family requests .................................. Jun 95

Lutz – the chase continues .................................. Jan 99

...............................................................................  Feb 00

Lutz Family – Follow-up........................................ Oct 00

Map of Hoffnungstal Parish................................... Jun 99

...............................................................................  Oct 03

Marriages – 74-1-164............................................ Jun 00

Massacre of Jews at Hoffnungstal ........................ Feb 96

Masthead Picture ID ............................................ Oct 93

Mauser................................................................... Feb 98

Mayors of Hoffnungstal ......................................... Feb96

Metzger.................................................................. Feb 98

Nebraska – Hoffnungstal ....................................... Oct 98

Nesselrode.............................................................. Oct 94

............................................................................... Oct 95

Neu Beresina.......................................................... Jun 94

............................................................................... Oct 94

............................................................................... Feb 95

Neu Berlin.............................................................. See

............................................................................... Berlin

Neu Glückstal........................................................ Oct 94

Obits...................................................................... Feb 00

Obits – Volk Auf Dem Weg..................................... Jun 01

Obits on the Web................................................... Feb 03

Orman(n)................................................................ Feb 98

Ormann Families................................................... Feb 05

Ormann, Jakob...................................................... Feb 02

Ott.......................................................................... Feb 96

Parishes and Priests of Odessa – 1836................. Jun 02

Passanger Lists .................................................... Feb 96

Parish History – Giesinger.................................... Oct 03

Parishes, Odessa (1905) ....................................... Feb 95

Pastors of Hoffnungstal ........................................ Feb 96

Permann................................................................ Jun 99

Peterstal – Hoffnungstal Families......................... Oct 01

Rath Family .......................................................... Jun 94

Rath, Margaretha.................................................. Jun 93

Records, news of new............................................ Feb 97

Rempfer................................................................. Feb 96

Rosin – Stöcker Story........................................... Oct 02

Rosin, Jakob.......................................................... Feb 02

Rosin, Wilhelm - picture....................................... Oct 02

Roth ...................................................................... Oct 95

............................................................................... Feb 96

Reutel ................................................................... Feb 97

Rüb......................................................................... Feb 97

............................................................................... Jan 99

Rüb, Jakob – Letter............................................... Oct 04

Rüb, Maria – Letter............................................... Oct 04

Schaffert................................................................ Oct 99

Schauer, Lydia – Her Memories and Story........... Feb 04

Schick, Johann – a search for .............................. Jan 99

Schick, Johann Adam............................................ Jun 93

Schick, Johann Jakob .......................................... Oct 96

Schiroyevo ............................................................ Oct 96

Schlichenmeier .................................................... Feb 96

............................................................................... Feb 98

Schock Family....................................................... Feb 02

Schuh..................................................................... Oct 95

............................................................................... Feb 96

............................................................................... Jan 99

Seebach.................................................................. Oct 95

Siegle – Heather Families..................................... Jun 02

Singer, Andrew...................................................... Feb 95

Springer, Bishop Siefried...................................... Oct 01

...............................................................................  Oct 04

St Frances Kansas - Arrival List........................... Oct 95

Stöcker, Dorothea – picture.................................. Oct 02

Stöcker, Henry – obit............................................ Oct 04

Stöcker, Johannes................................................. Oct 02

Stöcker, John G – obit........................................... Oct 04

Strohmaier, Susanna (geb. Wahl) ......................... Oct 96

St Petersburg Records ......................................... Feb 94

............................................................................... Jun 94

............................................................................... Oct 94

............................................................................... Feb 95

............................................................................... Jun 95

............................................................................... Oct 95

Stepper .................................................................. Oct 96

............................................................................... Feb 97

Strohmaier............................................................ Oct 95

............................................................................... Feb 96

Tambora – the volcano .......................................... Jan 99

Threshing Stone.................................................... Oct 01

Thurn, Margaretha Ackermann............................. Oct 93

Trek 403 ............................................................... Feb 94

............................................................................... Jun 94

............................................................................... Feb 95

............................................................................... Oct 96

............................................................................... Feb 97

Tröster - Wall ........................................................ Oct 94

Tröster Family Records – Owen Württemberg..... Jun 02

Tröster Story ........................................................ Oct 98

Tröster, Christine.................................................. Oct 00

Tröster, Katharina................................................. Jun 03

Tours & Trips ........................................................ Feb 95

Volcano – “Der Vulcan” ......................................... Jan 99

Wall ....................................................................... Feb 98

...............................................................................  Oct 99

Wall - Fischer ........................................................ Jun 93

Wall – Flemmer...................................................... Feb 03

Wall - Tröster ........................................................ Oct 94

Wall, Christoph – 1828.......................................... Jun 03

Wall, Christoph Friedrich - 1849 ......................... Jun 96

Wall, Katharina - 1885.......................................... Jun 96

Wall, Wilhelm – Letters......................................... Oct 04

Wano KS................................................................. Oct 94

White Nebraska .................................................... Oct 98

Wolf, Rosina Katharina - Brose - Profile of .......... Jun 94

Zweygardt ............................................................. Feb 94

............................................................................... Jun 97